Regulamin biblioteki

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
w Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Poznaniu

 

 1. W Dwujęzycznej Polsko – Angielskiej Prywatnej Szkole Podstawowej działa biblioteka.
   
 2. Biblioteka jest:
  • ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej,
  • ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli.
    
 3. Zadaniem biblioteki jest:
  • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
  • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej,
  • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
  • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
  • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
  • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
  • kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
  • organizacja imprez i konkursów dla uczniów szkoły podstawowej.
    
 4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  • w zakresie pracy pedagogicznej:
   - udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki,
   - prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
   - prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
   - udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
   - udział w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów,
  • w zakresie prac organizacyjno–technicznych:
   - gromadzenie zbiorów,
   - ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   - selekcjonowanie zbiorów,
   - opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
   - prowadzenie dokumentacji pracy.
    
 5. Biblioteka szkolna współpracuje z:
  • uczniami w zakresie: rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, propagowania dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej.
  • nauczycielami w zakresie: doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, informowaniu wychowawców i nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów, uczestnictwa w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie pracy szkoły.
    
 6. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia polityki gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową i wykorzystania sprzętu informatycznego do przygotowania bazy danych zbiorów biblioteki szkolnej.
   
 7. Godziny otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.
   
 8. Zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa regulamin biblioteki.
   
 9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły.
   
Film Barwy szkoły

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
EGZAMINY