Regulamin biblioteki

 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym społeczności szkolnej w szczególności uczniom i pracownikom. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego.

 

ROZDZIAŁ I
Zagadnienia ogólne

 

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie zatrudnienia.
 3. Biblioteka szkolna współpracuje z:
 • uczniami w zakresie

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku szacunku do książki i odpowiedzialności za jej użytkowanie,
c) gromadzenia zbiorów,
d) organizacji imprez propagujących czytelnictwo;

 • nauczycielami w zakresie:

a) udostępniania zbiorów,
b) przekazywanie wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania o wypożyczane książki,
c) gromadzenia zbiorów,
d) organizacji imprez propagujących czytelnictwo;

 • rodzicami w zakresie:

a) wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
b) przekazywanie informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania o wypożyczone książki,
c) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej oraz sposobie przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu;

 • z innymi bibliotekami w zakresie:

a) organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych

 

ROZDZIAŁ II
Funkcje biblioteki

 

 1. Do zadań biblioteki należy:
  • wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,
  • dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,
  • wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej,
  • współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką publiczną oraz pedagogiczną,
  • wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
  • stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • organizowanie zajęć czytelniczych,
  • upowszechnianie czytelnictwa i mowy polskiej,
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 

ROZDZIAŁ III
Organizacja biblioteki

 

 1. Nadzór:
  Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor, który:
  • zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
  • zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
 2. Lokal:
  Lokal biblioteki składa się z pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.
 3. Zbiory:
  • biblioteka gromadzi następujące materiały:
     - wydawnictwa informacyjne,
     - podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
     - podręczniki szkolne,
     - lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
     - lektury uzupełniające do języka polskiego,
     - literaturę popularnonaukową i naukową,
     - wybrane pozycje z literatury pięknej,
     - materiały audiowizualne.
  • strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek,
  • księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni oraz do pracowni szkolnych na zajęcia.
 4. Czas pracy biblioteki:
  • biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
  • okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
  • czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.
 5.  Finansowanie wydatków:
  • wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
  • wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego, 
  • propozycje wydatków na działalność biblioteki w tym na uzupełnianie zbiorów zatwierdza dyrektor.

 

ROZDZIAŁ IV
Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 

 1. Praca pedagogiczna. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
  • udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
  • indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
  • udzielania informacji,
  • rozwijania kompetencji czytelniczych i informacyjnych uczniów przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
  • prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
  • informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach, 
  • prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,
  • diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych,
  • wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Praca organizacyjno–techniczna. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
  • gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
  • ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
  • selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
  • organizacji udostępniania zbiorów,
  • organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, itp.).
 3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza. Bibliotekarz:
  • odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
  • współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
  • opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
  • sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
  • prowadzi statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, itp.
  • doskonali warsztat pracy.

 

ROZDZIAŁ V
Regulamin wypożyczalni

 

 1. Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoje konto.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki:
  • lektury (na okres do zakończenia omawiania na lekcjach)
  • pozostałe książki na okres 2 tygodni W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 3. Termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki upływa:
  • dla uczniów tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,
  • dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z dniem rozwiązania umowy.
 4. Klasy, klasopracownie mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem opiekunów poszczególnych sal lekcyjnych. Opiekunowie (nauczyciele) ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.
 5. Wobec czytelników (uczniów) przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną zobowiązany jest:
  • odkupić taką samą książkę,
  • w wyjątkowych wypadkach, gdy jest to pozycja nieosiągalna na rynku, odkupić inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, rodzice) zobowiązani przed odejściem rozliczyć się z biblioteką oraz pobrać zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów.

 

ROZDZIAŁ VI
Ogólne zasady korzystania z czytelni

 

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Czytelnia jest także miejscem cichej nauki własnej oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 5. Szczegółowe zasady zawiera Regulamin korzystania z czytelni.

 

ROZDZIAŁ VII
Zasady ogólne korzystania ze stanowisk komputerowych

 

 1. Komputery w bibliotece i pracowni multimedialnej przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Z komputerów można korzystać za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Każda osoba korzystająca z komputerów w bibliotece i pracowni multimedialnej jest zobowiązana do dbałości o sprzęt, zachowania czystości, przestrzegania norm bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, i jest odpowiedzialna za wszystkie straty powstałe z jej winy.
 4. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się równocześnie maksymalnie dwóch użytkowników.
 5. Bezwzględny zakaz dotyczy:
  • samodzielnego instalowania programów oraz zmian ich konfiguracji, a także zmian ustawień systemowych,
  • prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowanie filmów, muzyki, programów komputerowych etc.),
  • umieszczania w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używania obelżywego języka, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.
 6. Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszelkie wprowadzone dane i wylogować się z systemu.
 7. Użytkownik poniesie wszelkie ewentualne koszty, łącznie z sądowymi, związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem działalności użytkownika za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Szczegółowe zasady określa Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.

 

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

 

 1. Zbiory nieaktualne, zniszczone i niekompletne należy zwrócić do biblioteki w celu przeprowadzenia ich kasacji.
 2. Rozstrzygniecie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora lub Wicedyrektorów.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Film Barwy szkoły

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK