Nasza szkoła

 

Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa została założona w 1993 roku. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej (wpis do ewidencji nr 2493). W latach 1999 - 2019 funkcjonowało także Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum. 

 

Kierowanie szkołą i nadzór nad jej działalnością:

Natalia Litwinowicz, Magdalena Rychlik  - prowadzące Szkołę
Małgorzata Knobel - dyrektorka Szkoły
Małgorzata Juszczak - zastępczyni dyrektorki 

Jaka jest nasza wizja szkoły?

Motto: Uczymy i wychowujemy dla przyszłości

 • Działania, jakie podejmujemy służą przygotowaniu naszych uczniów do życia w nowoczesnym, zmieniającym się świecie.
 • Kształcimy i wychowujemy młodych obywateli Europy świadomych przynależności do rodziny, regionu, kraju, świata. Ludzi otwartych, zdolnych do twórczego myślenia, prawych i odpowiedzialnych, potrafiących łączyć, a nie dzielić.
 • Nasi absolwenci sprawnie porozumiewają się w mowie i piśmie językiem angielskim. Osiągają biegłość w posługiwaniu się na co dzień nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji.
 • Uczniowie szkoły podstawowej to młodzi ludzie o nienagannych manierach, potrafiący zachować się odpowiednio w każdej sytuacji.
 • Nauczyciele posiadają i zdobywają coraz wyższe kwalifikacje zawodowe. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i ich rodziców.
 • Szkoła w dziedzinie organizacji i zarządzania łączy tradycje z nowoczesnością.
 • W szkole panuje klimat sprzyjający rozwojowi uczniów, kadry nauczycielskiej, zespołu zarządzającego.

Jak rozumiemy misję szkoły i jak ją urzeczywistniamy w codziennych działaniach?

Motto:
Nie ma edukacji i wychowania bez wymagań;
tych wymagań, które otwierają nowe perspektywy, uczą jak sprostać wyzwaniom,
jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać małe i wielkie cele.

 • Dbamy, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe.
 • Koncentrujemy się wokół takich wartości jak: przyjaźń, miłość, prawda, odpowiedzialność, szacunek, sprawiedliwość, mądrość, zabawa.
 • Pomagamy uczniom uwierzyć w siebie dzięki życzliwej, pełnej wzajemnego szacunku atmosferze.
 • Dążymy do sukcesu na miarę możliwości dziecka. Chcemy, by uczniowie stawiali wysoko poprzeczkę i pokonywali swoje ograniczenia i słabości.
 • Wszechstronnie przygotowujemy do dalszego kształcenia uczymy uczenia się, pracy zespołowej, efektywnej komunikacji, celowego działania, odpowiedzialności za efekty własnej pracy, samodzielności i zaradności.
 • Intensywnie i atrakcyjnie uczymy języków obcych, stwarzając również możliwości używania języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego poza lekcjami.
 • Wykorzystujemy w maksymalnym stopniu w procesie edukacyjnym bazę szkoły (komputery, Internet oraz multimedialne środki dydaktyczne).
 • Oceniamy tak, by pomagać się uczyć.
 • Stosujemy przejrzyste reguły szkolnego życia.
 • Wprowadzamy w świat kultury, uczymy rozumieć otaczający nas świat przyrody.
 • Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów.
 • Uczymy współpracy i działania na rzecz innych.
 • Propagujemy zdrowy styl życia oraz zapewniamy zdrowe i higieniczne warunki nauki i pracy.

Zaplanowane cele staramy się osiągnąć poprzez:

 • realizację programów uwzględniających integrację treści przedmiotowych,
 • aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz zespołowe formy pracy,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • organizację ogólnoszkolnych imprez o różnorodnym charakterze,
 • organizację zajęć dodatkowych, służących rozwojowi zainteresowań oraz ofertę form spędzania czasu wolnego,
 • kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy,
 • wspomaganie samorządności uczniów,
 • udział w życiu kulturalnym naszego miasta i kraju,
 • upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu i w każdej sytuacji,
 • zapewnienie uczniom opieki psychologicznej, logopedycznej i lekarskiej,
 • indywidualną i grupową współpracę z rodzicami uczniów,
 • sprawną i nowoczesną organizację szkoły,
 • przestrzeganie i egzekwowanie wewnętrznego prawa (m.in.regulamin uczniowski),
 • stosowanie wewnętrznego systemu oceniania,
 • tworzenie klimatu pracy szkoły sprzyjającemu rozwojowi uczniów,
 • propagowanie czytelnictwa.

Rozwijanie zainteresowań:

 • uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach. Jest ich bardzo wiele i co roku powstają nowe. Do najpopularniejszych należy koło małych artystów plastyków, sekcje piłki nożnej, koła matematyczne prowadzone na różnych poziomach nauczania. Wszystkie sekcje wymieniamy w planie pracy na naszej stronie (menu/organizacja/zajęcia pozalekcyjne), uczniowie mogą rozwijać swoje pasje sportowe nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale także w sekcjach karate, piłki nożnej, sekcji tanecznej itp.
 • uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami nauki gry w tenisa w klasie pierwszej,
 • uczą się jazdy na nartach w klasie drugiej,
 • uczestniczą w nauce pływania w klasie trzeciej,
 • uczniowie odwiedzają ze swoimi nauczycielami muzea, uczestniczą w przedstawieniach teatralnych, wyjeżdżają na wycieczki tematycznie związane z realizowanym programem nauczania,
 • uczestniczą w licznych imprezach szkolnych, w apelach okolicznościowych, przygotowywanych m.in. przez naszych nauczycieli,
 • uczniowie zarażeni pasją do sztuki i teatru przez swoich nauczycieli uczestniczą w zajęciach kół teatralnych i w przedstawieniach poznańskich teatrów,
 • uczestniczą w wymianie międzynarodowej.

Jakie sukcesy odnoszą nasi uczniowie:

 • zdobywają tytuły laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich i olimpiad przedmiotowych;
 • w zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach zawsze są w czołówce wojewódzkich rankingów,
 • odnoszą sukcesy w licznych konkursach międzyszkolnych;
 • wygrywają różne turnieje sportowe;
 • szachowe sukcesy w mistrzostwach Poznania, okręgu i kraju stały się codziennością,
 • nasi absolwenci kontynuują naukę w najlepszych liceach ogólnokształcących; a wielu z nich na różnych kierunkach studiów, w kraju i za granicą.

Dlaczego dzieci lubią, a rodzice cenią naszą szkołę czyli z czego jesteśmy dumni i jakie są atuty szkoły:

Atmosfera - rodzinna i życzliwa atmosfera, którą tworza nauczyciele i inni pracownicy szkoły, znający z imienia bez mała wszystkie dzieci. Fundamenty tej rodzinnej atmosfery buduje od lat zespół nauczycieli klas 0-3.

Baza szkoły - czyli 3 parterowe budynki o powierzchni ok. 3000 m2, usytuowane na dużej działce (ponad 1ha) z trawnikami, ze starodrzewiem, placem zabaw, z boiskiem ze sztucznej trawy i z dużym parkingiem. To wszystko w spokojnej i bezpiecznej okolicy.

Bezpieczeństwo uczniów - nad którymi czuwają aktywnie dyżurujący nauczyciele oraz kamery monitoringu, a także system alarmowy połączony z firmą Solid.

Całodzienna opieka medyczna „super lekarza” czyli uwielbianej przez dzieci szkolnej pielęgniarki pani Lidii Krobskiej. Uczniami zajmuje się także lekarz pediatra.

Opieka szkolnego psychologa i pedagoga -  pań Leny Smolarek-Olek i Joanny Romanowskiej

Imprezy plenerowe - w celu integrowania szkolnej społeczności trzy razy w roku organizujemy dla uczniów i ich rodzin. Są to:

 • Dzień Sportu we wrześniu,
 • Dzień Dziecka i Sportu w czerwcu.

Nauczyciele z bardzo wysokimi kwalifikacjami - zaangażowani bez reszty w pracę ze swoimi uczniami; nasi pedagodzy to nauczyciele z klasą, którą udowadniają codzienną pracą.

Obowiązkowe lekcje szachów w klasach 0 - 3 prowadzone z sukcesem przez entuzjastkę i wysokiej klasy fachowca panią Kamilę Dembecką-Sobierajewicz.

Lekcje języka angielskiego - na wszystkich poziomach prowadzone przez native speakerów: Selenę Sahadeo oraz Michaela Robinsona.

Poszerzony program nauki języka angielskiego - realizowany nie tylko na lekcjach języka angielskiego i konwersacjach, ale także poprzez liczne konkursy propagujące tradycje krajów anglojęzycznych, artystyczne konkursy w języku angielskim takie jak Pink Bird i Funny Mask, całoroczne konkursy Super Brain, Super Spell, Phrasal Verbs. Opracowanie i realizacja tak intensywnego programu jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu i współpracy wspaniałego zespołu anglistów, do którego zaliczają się: panie Joanna Dziwanowska (kierująca zespołem), Katarzyna Gusztaf, Barbara Bajer, Karolina Kujath oraz pan Rafał Ziętkiewicz.

Nauka drugiego języka obcego - (hiszpańskiego lub niemieckiego) od klasy czwartej.

Przyjazny uczniom sekretariat szkoły z informacją i dobrym słowem od szkolnych sekretarek pani Magdaleny Sczanieckiej i pani Natalia Wróblewskiej.

Szkolna biblioteka z zaangażowanymi w rozwój czytelnictwa i autorami wielu pomysłów oraz inicjatyw edukacyjnych, panią Edytą Musiał oraz panem Michałem Domagalskim.

Śniadania i obiady serwowane przez sympatyczną panią Magdalenę Skrobałę w kolorowej szkolnej jadalni.

Wyposażenie w środki i pomoce naukowe przekraczające obowiązujące standardy: e-dziennik, tablice interaktywne z projektorami multimedialnymi we wszystkich salach lekcyjnych, monitory interaktywne, oddzielna sala do lekcji szachów, sala artystyczna, gabinet fizyki i chemii, trzy sale komputerowe oraz blisko 100 komputerów współpracujących w sieci i z dostępem do Internetu.

Pliki do pobrania