Regulaminy

Motto: Nie ma edukacji i wychowania bez wymagań;
 tych wymagań, które otwierają nowe perspektywy, uczą jak sprostać wyzwaniom,
 jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać małe i wielkie cele.

 

Głównym celem niniejszego Regulaminu jest:

 1. zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole,
 2. zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły,
 3. wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej,
 4. rozwijanie umiejętności współpracy i działania na rzecz innych,
 5. kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy,
 6. upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu i w każdej sytuacji,
 7. eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły.

Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów Regulaminu przez szkołę jak również przez Rodziców.

ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

 • Szkoła czynna jest od godziny 700. Nauczyciele rozpoczynają dyżur opiekuńczy o godzinie 700 w budynku A, od 730 w budynku B.
 • Po wejściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni i udają się do świetlicy, gdzie przebywają pod opieką nauczyciela. Uczniowie klas 0 - 4 przechodzą o godzinie 730 pod opieką nauczyciela, do budynku B. Po pierwszym dzwonku przechodzą do swoich sal lekcyjnych i oczekują na nauczyciela.
 • Drugi dzwonek jest sygnałem do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.
 • Podczas krótkich przerw uczniowie pozostają w salach lekcyjnych, przygotowują przybory do kolejnej lekcji, porządkują salę po zajęciach. Wychodzą z sali tylko w celu skorzystania z toalety lub pomocy pielęgniarki.
 • Duże przerwy uczniowie spędzają na boiskach szkolnych. Podczas niepogody uczniowie pozostają w budynku szkolnym - na korytarzach, w jadalni, w bibliotece i w kawiarence internetowej, a klasy 0-3 w swoich salach pod opieką nauczyciela. Decyzję o sposobie spędzania przerwy podejmuje nauczyciel dyżurujący w holu budynku A, ogłaszając komunikat przez radiowęzeł szkolny.
 • Po ostatniej lekcji uczniowie sprzątają salę lekcyjną, zabierają swoje rzeczy i przechodzą do stołówki, na plac zabaw lub boiska oraz na zajęcia sekcji zainteresowań (jeśli nie odjeżdżają autobusem szkolnym).
 • Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję wyłącza komputer, rzutnik multimedialny oraz sprawdza zamknięcie okien. Od tego momentu uczniowie nie wchodzą do sal lekcyjnych.
 • Drugi dzwonek jest sygnałem rozpoczęcia zajęć świetlicowych oraz zajęć sekcji zainteresowań.
 • Podczas zbiórek autobusowych uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach, oczekując na opiekuna. Po sprawdzeniu obecności przechodzą z nauczycielem do autobusu.
 • Z gabinetu lekarskiego i pomocy pielęgniarki uczniowie korzystają tylko w czasie przerw z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji (nagłe zachorowanie itp.). Pielęgniarka informuje rodziców o udzielonej pomocy za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie. Dodatkowo podejmowane są doraźne, obowiązkowe kontrole w zakresie higieny, takie jak np. sprawdzanie czystości głowy, w których obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczniowie.
 • Uczniowie klas 0-3 spożywają śniadanie w salach lekcyjnych od godziny 950, uczniowie pozostałych klas w stołówce w czasie przerwy śniadaniowej. Obiady wydawane są w godzinach 1220-1315 dla uczniów klas 0-3 oraz w godzinach 1330-1400 dla uczniów klas IV-VI.

RODZICE A ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

Rodzice są zobowiązani przywieźć dziecko do szkoły przed pierwszym dzwonkiem, by miało czas na skorzystanie z szatni i przygotowanie się do pierwszych zajęć. Spóźnienia powodują dezorganizację pracy uczniów, którzy punktualnie rozpoczęli lekcję.
Obowiązkiem Rodziców jest poinformowanie szkoły (telefonicznie) o powodach nieobecności ucznia w szkole do godziny 900 w dniu, w którym uczeń jest nieobecny.
O zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego decyduje nauczyciel w-fu na podstawie prośby rodziców przesłanej za pośrednictwem e-dziennika lub zwolnienia lekarskiego.
Opuszczenie szkoły przez ucznia przed zakończeniem zajęć lekcyjnych może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach i powinno być poprzedzone informacją przekazaną do sekretariatu pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli Rodzice zabierają dziecko przed zakończeniem lekcji, zobowiązani są potwierdzić to w księdze wypisów w sekretariacie szkoły.

Bezpośredniemu kontaktowi rodziców z nauczycielami służą zebrania klasowe lub indywidualne spotkania w uzgodnionym wcześniej - pocztą elektroniczną, przez e-dziennik lub telefonicznie terminie. Bieżącą komunikację rodzic - nauczyciel umożliwia e-dziennik.

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do:

 • poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej,
 • rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce,
 • zadawania pytań nauczycielowi w przypadku niezrozumienia tematu i treści lekcji,
 • rozwijania własnych zainteresowań w szkole i uczestniczenia w zajęciach sekcji i kół naukowych,
 • uzyskania informacji o kryteriach i zasadach oceniania stosowanych przez nauczycieli,
 • sprawiedliwości i jawności przy ocenianiu,
 • poprawienia oceny,
 • równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególne dni tygodnia,
 • informacji o sprawdzianie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; (uczeń nie może być obciążony więcej niż trzema sprawdzianami tygodniowo i więcej niż jednym dziennie); nie dotyczy to sprawdzianów praktycznych z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki,
 • wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,
 • wybrania spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu.

2. Uczeń ma obowiązek:

 • starannie przygotowywać się do lekcji,
 • aktywnie uczestniczyć w lekcjach,
 • odrabiać zadane prace domowe,
 • dbać o mienie szkoły i estetykę sal lekcyjnych,
 • bezwzględnie przestrzegać zasad szkolnej Netykiety w zakresie korzystania z Internetu,
 • pozdrawiać spotykane osoby na terenie szkoły,
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
 • wspierać osoby słabsze fizycznie,
 • być skromnym zarówno w zachowaniu jak i wyglądzie.

Skromny i schludny wygląd w rozumieniu tego regulaminu to:

 • strój, który nie kojarzy się z żadną subkulturą młodzieżową i jest odpowiedni do sytuacji – zakryty brzuch, dekolt, spodnie i spódnice o nie budzącej kontrowersji długości;
 • biżuteria – kolczyki jedynie w uszach, niewielkich rozmiarów;
 • niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy, kolorowe paznokcie i makijaż;
 • uprawiać sport i uczestniczyć w zabawie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (boiska szkolne, szkolny plac zabaw, sale gimnastyczne).

3. Uczniowi nie wolno:

 • stosować przemocy fizycznej,
 • działać na szkodę innych osób,
 • spóźniać się na lekcje,
 • przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji,
 • używać wulgarnego słownictwa,
 • wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków,
 • przebywać na terenie parkingów i poza terenem szkoły,
 • niszczyć mienia szkolnego,
 • zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych,
 • przynosić do szkoły:
  • wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,
  • gumy do żucia (absolutny zakaz!),
  • większych sum pieniędzy;
 • wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zezwolenia dyrekcji,
 • palić papierosów, pić alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających, rozprowadzać ich wśród uczniów,
 • korzystać na lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń służących komunikacji wbrew ustaleniom NETYKIETY. Naruszenie tego postanowienia spowoduje konsekwencje, w postaci zakazu przynoszenia telefonu lub innego komunikatora do szkoły przez wyznaczony okres.

NAGRODY i KARY

 • Nagrody upominkowe i dyplomy za udział w konkursach szkolnych, przyznawane na zakończenie konkursu; za wyniki w nauce i inne osiągnięcia - na zakończenie roku szkolnego.
 • „Dyplom Prymusa” – wręczany podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dla najlepszych uczniów.
 • promowanie osiągnięć uczniów na tablicy ogłoszeń oraz w materiałach informacyjnych szkoły np. na stronie internetowej.
 • ocenę zachowania uczniów reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania aktualizowany w każdym roku szkolnym,
 • głównym celem zastosowania kary jest wykształcenie nawyku przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu. Tak więc dolegliwość w postaci kary ma głównie charakter wychowawczy. Stąd też rodzaj kary zależy od rodzaju i stopnia przewinienia. Decyzję o stopniu i rodzaju kary podejmuje nauczyciel w uzgodnieniu z wychowawcą, a w szczególnych przypadkach po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną,
 • uczeń może zostać skreślony z listy uczniów po rozpatrzeniu konkretnego przypadku, na wniosek dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej.
Film Barwy szkoły

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK