Wewnątrzszkolny system oceniania

Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Dwujęzycznej Polsko – Angielskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej i Polsko – Angielskiego Prywatnego Gimnazjum w Poznaniu. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późn. zmianami.


I. Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 1.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
   
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 § 2.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
   
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
   
  1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
    
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   
  1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie,
  4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
  8. Przeprowadzanie prac kontrolnych na koniec półrocza (roku szkolnego),
  9. Badanie wyników nauczania. 

§ 3.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w formie PSO; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Zapisy przedmiotowego systemu oceniania nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.

§ 4.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania w szkole, w tym:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym przez dyrektora szkoły.

§ 5.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); na życzenie ucznia może być utajniona przed klasą.

§ 6.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, przewidziane dla danego sprawdzianu.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 3. Ocenianie powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.
 4. Ustala się minimalną liczbę ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:
  • 1 h / tydz. – trzy oceny
  • 2 h / tydz. – cztery oceny
  • 3 h / tydz. – pięć ocen
  • 4 i więcej / tydz. – sześć ocen

§ 7.

 1. Formy oceniania:
  1. Ocenianie bieżące to formy sprawdzania wiedzy i umiejętności takie jak:
   • odpowiedzi ustne na lekcji z trzech ostatnich tematów
   • kartkówki – pisemne formy odpowiedzi obejmujące materiał co najwyżej z trzech ostatnich tematów
   • praca klasowa na zakończenie działu, testy przygotowane i zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
   • projekty edukacyjne – zadania łączące umiejętności z wielu dziedzin
   • praca na lekcji (aktywność)
   • praca domowa
   • sprawdziany wg specyfiki danego przedmiotu zgodnie z PSO
   • inne formy uzyskania oceny wynikające ze specyfiki przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenie, ćwiczenia praktyczne, praca twórcza)
  2. Ocenianie sumujące
   • testy lub kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego semestru lub roku (nie więcej niż jeden w ciągu dnia)
  3. Częstotliwość sprawdzianów i pisemnych prac kontrolnych:
   • nauczyciele zapowiadają pisemne prace powtórzeniowe tydzień przed terminem i odnotowują ten fakt w dzienniku
   • nauczyciele planują terminy prac pisemnych tak, aby występowała co najwyżej jedna w ciągu dnia a trzy w tygodniu
  4. Sposoby przekazywania informacji o postępach edukacyjnych uczniom i rodzicom:
   • indywidualna rozmowa z uczniem lub/i rodzicem
   • informacja w dzienniku elektronicznym lub notatka w zeszycie przedmiotowym
   • notatka pod pracą pisemną
  5. Zasady poprawiania ocen:
   • uczeń ma prawo do poprawienia ocen w formie ustalonej przez nauczyciela wg zasad podanych w PSO;
   • w uzasadnionych przypadkach, nauczyciel może odmówić prawa do poprawienia oceny

§ 8.

 1. Oceny bieżące i semestralne ustala się według skali określonej w Statucie Szkoły i zgodnie z rozporządzeniem.
 2. Oceny cząstkowe wyrażone będą według skali podanej w przedmiotowych systemach oceniania.
 3. W klasach 1 - 3 szkoły podstawowej są ocenami opisowymi.
 4. Począwszy od klasy IV przyjmujemy następującą skalę ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych stosując następujące ogólne kryteria oceniania:

 

Stopień

Stopień wyrażony słownie

Ogólne kryteria ustalania stopni
6 celujący
(cel.)
 • Zakres i jakość wiadomości:
  Wiadomości ściśle naukowe, treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ
 • Rozumienie materiału naukowego:
  Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz
 • Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
  Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
 • Kultura przekazywania wiadomości:
  Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi
5 bardzo dobry
(bdb.)
 • Zakres i jakość wiadomości:
  Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ
 • Rozumienie materiału naukowego:
  Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela
 • Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
  Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela
 • Kultura przekazywania wiadomości:
  Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania
4 dobry
(db.)
 • Zakres i jakość wiadomości:
  Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi
 • Zakres i jakość wiadomości:
  Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi
 • Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
  Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela
 • Kultura przekazywania wiadomości:
  Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany
3 dostateczny
(dst.)
 • Zakres i jakość wiadomości:
  Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi
 • Rozumienie materiału naukowego:
  Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela
 • Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
  Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela
 • Kultura przekazywania wiadomości:
  Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi
2 dopuszczający
(dop.)
 • Zakres i jakość wiadomości:
  Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione
 • Rozumienie materiału naukowego:
  Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk
 • Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
  Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela
 • Kultura przekazywania wiadomości:
  Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu
1 niedostateczny
(ndst)
 • Zakres i jakość wiadomości:
  Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami
 • Rozumienie materiału naukowego:
  Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk
 • Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
  Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy
 • Kultura przekazywania wiadomości:
  Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim

 

      5. Ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący przedmiotu.
      6. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego.
     7. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych - obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

 

§ 9.

Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

§ 10.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia.

§ 11.

Punktowy System Oeniania Zachowania Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

§ 12.

W klasach I-III szkoły podstawowej bieżąca, śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową i umieszczana jest na śródrocznym raporcie opisowym oraz na rocznym świadectwie szkolnym.

 

§ 13.

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

 

§ 14.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając wymienione wcześniej kryteria zawarte w karcie oceny zachowania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, a także na podstawie dostępnych w szkole informacji od rodziców i instytucji wspomagających proces wychowania, z którymi współpracuje szkoła.

§ 15.

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania.

§ 16.

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub „zwolniona”.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

§ 17.

Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w drugi poniedziałek stycznia.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężanie trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 18.

6. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem jego rodziców - prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

§ 19.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej lub egzaminu poprawkowego.

 

§ 20.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.

§ 21.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jednakże bez ustalenia oceny z zachowania.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, który przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej, (plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, technika, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne – w formie praktycznej) w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki i spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkoła, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli;
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  3. zadania i ćwiczenia egzaminacyjne;
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.
 12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, którego tryb reguluje rozporządzenie MEN.
 13. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

§ 22.

 1. Uczeń i jego rodzice otrzymują na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej pisemną informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia, że zapoznał się z propozycją tej oceny w oznaczonym terminie.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny
 3. Dyrektor dokonuje analizy uzasadnienia, w przypadku stwierdzenia niezgodności trybu wystawienia oceny z przepisami prawa powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
   w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
  3. termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
  4. egzamin obejmuje roczny zakres materiału w formie pisemnej lub ustnej;
  5. o wynikach egzaminu informowani są niezwłocznie uczeń, dyrektor i rodzice (prawni opiekunowie);
  6. ocena po weryfikacji jest ostateczną oceną klasyfikacyjną
  7. sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 4. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
   • wychowawca klasy,
   • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel samorządu uczniowskiego
   • pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
   • psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
   • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   • przedstawiciel rady rodziców.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (egzamin poprawkowy nie dotyczy uczniów z klas programowo najwyższych).
 7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   • skład komisji,
   • termin sprawdzianu,
   • zadania (pytania) sprawdzające,
   • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
   • do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach ucznia;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   • skład komisji,
   • termin posiedzenia komisji,
   • wynik głosowania,
   • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 23.

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej; w wyjątkowych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą ocenę klasyfikacyjną

§ 24.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podejmuje rada pedagogiczna.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:
  1. skład komisji;
  2. termin egzaminu poprawkowego;
  3. pytania egzaminacyjne;
  4. wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.
   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 25.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
  1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
  2. w przypadku szkoły podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 26.

Integralną częścią szkolnego systemu oceniania są PSO.


II. Ocenianie zewnętrzne

Sprawdzian kompetencji po klasie szóstej – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późn. zmianami.


III. Ewaluacja WSO

 1. Zatwierdzenia WSO i wszelkich zmian w formie aneksów dokonuje rada pedagogiczna przez głosowanie.
 2. Ewaluacja WSO:
  • WSO podlega ewaluacji.
  • W celu dokonania zmian powołuje się zespół przedstawicieli rady pedagogicznej, który w pracy uwzględnia wnioski nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zmiany wnoszone na mocy rozporządzeń MEN.
  • Zadaniem zespołu jest dokonywanie rocznej / śródrocznej analizy w zależności od potrzeb.
   

Sposoby ewaluacji:

 • Spotkania rady pedagogicznej
 • Konsultacje z rodzicami, samorządem uczniowskim
 • Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 • Analiza losów absolwentów
Informacje

PIWNA W PIGUŁCE

 

Rekrutacja

500x500

E-DZIENNIK