Statut szkoły

Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej 

 


Rozdział I.
Informacje o Szkole.

§ 1.
 1. Dwujęzyczna Polsko – Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, działającą w oparciu o przepisy:
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe t.j. Dz.U. z 2017 r. po. 59 z późn. zm.
  • niniejszego Statutu.
 2. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.
 3. Siedzibą Szkoły jest miasto Poznań, ul. Piwna 1.
 4. W szkole jest prowadzone rozszerzone nauczanie języka angielskiego.

 § 2.

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Natalia Litwinowicz, zamieszkała w Poznaniu, ul. Grąbczowska 12, 60-186 Poznań oraz Magdalena Rychlik zamieszkała w Poznaniu, ul. Smoka Wawelskiego 20, 60-195 Poznań.
 2. Do kompetencji prowadzącego Szkołę należy wykonywanie czynności określonych przepisami prawa, w tym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, a w szczególności:
  1. nadanie Szkole statutu,
  2. reprezentowanie szkoły w szczególności wobec władz oświatowych,
  3. zatwierdzanie planów pracy Szkoły i preliminarza kosztów,
  4. zatwierdzanie głównych kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Szkoły,
  6. stalanie wysokości czesnego za naukę i innych opłat,
  7. powołanie i odwołanie Dyrektora Szkoły,
  8. zatwierdzanie uchwał Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  9. rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Dyrektorem Szkoły.

 § 3.

 1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, to jest:
  1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
  3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
  5. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.


Rozdział II.
Cele i zadania Szkoły.

 § 4.

 1. Głównymi zadaniami Szkoły są:
  1. zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w harmonii z ich potrzebami i predyspozycjami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa powszechnego, w tym normy wynikające z przepisów prawa międzynarodowego, których Polska jest sygnatariuszem,
  2. zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej, psychologicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w Szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez Szkołę,
  3. doprowadzenie absolwentów do płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
  4. umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
  5. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
  6. indywidualizowanie pracy pedagogicznej i opiekuńczej z każdym uczniem między innymi poprzez tworzenie niewielkich liczebnie oddziałów klasowych
  7. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
  8. upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
 3. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy.
  Szkoła zapewnia zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, według obowiązujących przepisów.

 § 5.

 1. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:
  1. pełną realizację programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  2. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły podstawowej;
  3. organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców;
  4. zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
  5. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb uczniów;
  6. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
  7. umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
  8. umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, obozów i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.

 § 6.

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

 §7.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu.


Rozdział III.
Organy Szkoły.

 § 8

Organami Szkoły są:

 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna

Dyrektor

 § 9.

 1. Szkołą kieruje Dyrektor powoływany przez organ prowadzący szkołę na okresy pięcioletnie spośród kandydatów spełniających kryteria przewidziane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 2. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należą obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
  1. kierowanie działalnością Szkoły;
  2. opracowywanie:
   • projektu programu pracy Szkoły,
   • projektu programu wychowawczego Szkoły,
   • regulaminów wewnętrznych oraz tygodniowego rozkładu zajęć,
   • zakresu obowiązków nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
   • regulaminu premiowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
   • semestralnego i rocznego sprawozdania z działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły,
  3. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli,
  4. organizacja procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  5. nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczną i wychowawczą nauczycieli,
  6. organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,
  7. przyznawanie nagród, premiowanie pracowników zgodnie z „Regulaminem premiowania” a także udzielanie im kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,
  8. sprawowanie opieki nad uczniami oraz zapewnienie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  9. kontrola przestrzegania przepisów Regulaminu Szkolnego,
  10. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, w tym wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
  11. realizowanie zarządzeń organu prowadzącego Szkołę oraz Rady Pedagogicznej zgodnie z ich kompetencjami,
  12. dbałość o mienie szkolne, przestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisów sanitarnych,
  13. współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc rodzicom i uczniom,
  14. reprezentowanie Szkoły na zewnątrz i podpisywanie dokumentów oraz korespondencji,
  15. dokonywanie skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
  16. coroczne ustalanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym,
  17. wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami,
  18. określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych,
  19. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  20. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 
 3. ​​Dyrektor odpowiada za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji administracyjnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia Szkoły.
 4. Dyrektor jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności szkolnej postanowień niniejszego Statutu, przepisów prawa dotyczących szkół, realizację programu pracy dydaktycznej i wychowawczej Szkoły.
 5. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w punkcie 1- 4 a w szczególności za:
  1. poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników kształcenia i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi,
  2. zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu,
  3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz stan techniczny obiektów i urządzeń i stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  4. celowe wykorzystywanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły,
  5. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i pedagogicznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 § 10.

 1. Dyrektora Szkoły wybiera i podpisuje z nim umowę o pracę prowadzący Szkołę.
 2. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. 
 3. Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska przez prowadzącego szkołę.
 4. W Szkole może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora.
 5. W przypadku nieobecności Dyrektora lub braku możliwości pełnienia przez niego funkcji do czasu powołania nowego Dyrektora jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora lub upoważniony pisemnie przez Organ prowadzący inny członek Rady Pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna

 § 11.

 1. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole w pełnym i niepełnym wymiarze godzin tworzą Radę Pedagogiczną i biorą udział w jej posiedzeniach.
 2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 3. Funkcję przewodniczącego Rady pełni Dyrektor Szkoły.
 4. W posiedzeniach Rady pedagogicznej mogą brać udział: prowadzący szkołę oraz zaproszeni goście.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. Rada podejmuje decyzje w sprawach należących do jej kompetencji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 8. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swej działalności.
 9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły

 § 12.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

 § 13.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,
 2. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 § 14.

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo do składania wniosków w sprawie wyposażenia w środki dydaktyczne i materiały niezbędne do procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 2. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły uchwały Rady Pedagogicznej - sprawę rozstrzyga w ciągu 14 dni prowadzący Szkołę.

Samorząd Uczniowski

 § 15.

 1. Przedstawicielem środowiska uczniowskiego w Szkole jest Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 2. W skład Samorządu wchodzą przedstawiciele samorządów Klasowych.
 3. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 4. Zasady działania i wybierania Samorządu określa regulamin.
 5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i Regulaminem Szkoły.
 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach klasy i Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.


Rozdział IV.
Organizacja Szkoły.

 § 16.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określna arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.
 2. Szkoła realizuje program nauczania na poziomach odpowiadających klasom od 1 do 8 szkoły podstawowej
 3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział liczący nie więcej niż 24 uczniów, którymi opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 4. Szkoła stosuje zasady tworzenia, organizacji i podziału oddziałów zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wydanym na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
 5. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie.
 7. Plan nauczania Szkoły oparty jest o aktualny ramowy plan nauczania w szkołach podstawowych publicznych. Na wniosek Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz zatwierdzeniu przez prowadzącego Szkołę plan nauczania może być rozszerzony.
 8. Obok zajęć obowiązkowych Szkoła organizuje system zajęć nadobowiązkowych - do wyboru.
 9. Szkoła zapewnia korzystanie z biblioteki szkolnej zapewniającej dostęp do lektur szkolnych, literatury ponadobowiązkowej - zgodnie z opracowanym przez Dyrektora regulaminem biblioteki.
 10. Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki wypoczynku i rekreacji.
 11. Obowiązkowe zajęcia szkolne rozpoczynają się o godz. 8:15 i trwają nie dłużej niż do godz.15:00.
 12. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 13. W ramach czesnego za naukę Szkoła prowadzi świetlicę czynną od godz. 7:00 do 17:00.


Rozdział V.
Prawa i obowiązki pracowników Szkoły.

 § 17.

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole jest legitymowanie się kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Warunki pracy i płacy określone są w regulaminie pracy i płacy ustanowionego przez prowadzącego Szkołę.
 3. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także przepisami wewnętrznymi Szkoły.
 4. Prawa i obowiązki nauczycieli szkół szczegółowo określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379).

 § 18.

Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności:

 1. realizacja programu nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach lub grupach, według jego najlepszej wiedzy i woli,
 2. zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w Szkole oraz organizowanych poza Szkołą,
 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 4. dostrzeganie i motywowanie talentów i zainteresowań uczniów w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
 5. dbanie o kształtowanie przez uczniów własnej osobowości i talentów poprzez organizowanie kół zainteresowań, konkursów, dobór lektur, organizowanie wycieczek itd.,
 6. systematyczne wystawianie ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym,
 7. przestrzeganie ustalonych w szkole zasad w sprawie obciążania uczniów sprawdzianem w ciągu dnia i tygodnia szkolnego.

 § 19.

Prawem nauczyciela jest w szczególności:

 1. Formułowanie autorskich programów nauczania i wychowania i ich wdrażanie po akceptacji Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz zatwierdzeniu przez organy nadzoru pedagogicznego.
 2. Decydowanie w ramach obowiązujących przepisów o środkach dydaktycznych i metodyce kształcenia uczniów, formach organizacyjnych i metodach pracy lekcyjnej.
 3. Ocenianie uczniów zgodnie z zasadami określonymi w statucie.
 4. Wystawiania bieżącej i okresowej oceny postępów uczniów.

 § 20.

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

 1. Poziom wyników nauczania i wychowania uczniów.
 2. Bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków służbowych w tym zakresie.

 § 21.

Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

 § 22.

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły.
 2. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor.


Rozdział VI.
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły.
Prawa i obowiązki uczniów.

 § 23.

 1. Do Szkoły może być zapisany każdy uczeń, który otrzymał promocję do danej klasy szkoły podstawowej z oceną przynajmniej dobrą z zachowania i pod warunkiem wykazania się odpowiednią znajomością języka angielskiego, a do klasy I uczeń zapisany do szkoły w swoim obwodzie.
 2. Przyjęcie do Szkoły następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami dziecka a Szkołą.
 3. Umowa ta zawierana jest na okres aktualnego roku szkolnego, maksymalnie na okres 12 miesięcy. Umowa nie jest automatycznie przedłużana.
 4. Uczniowie mogą być także przyjmowani na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego. Warunkiem dodatkowym jest zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z języka angielskiego.
 5. Uczeń może być skreślony z listy uczniów przez Dyrektora na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. W takim przypadku uczeń przekazywany jest oficjalną drogą do podstawowej szkoły publicznej lub niepublicznej wskazanej przez jego rodziców. W przypadku takim umowa o naukę zostaje wypowiedziana przez szkołę.
 6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów na wniosek dyrektora Szkoły.

 § 24.

Uczeń ma prawo do:

 1. poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej,
 2. rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce,
 3. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku niezrozumienia tematu i treści lekcji,
 4. rozwijania własnych zainteresowań w szkole i uczestniczenia w zajęciach sekcji i kół naukowych,
 5. uzyskania informacji o programie nauczania, kryteriach i zasadach oceniania stosowanych przez nauczycieli,
 6. sprawiedliwości i jawności przy ocenianiu,
 7. poprawienia oceny,
 8. równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególne dni tygodnia,
 9. informacji o sprawdzianie z tygodniowym wyprzedzeniem (uczeń nie może być obciążony więcej niż trzema sprawdzianami tygodniowo i nie więcej niż jednym dziennie) nie dotyczy to sprawdzianów praktycznych z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki,
 10. zrzeszania w organizacjach działających w szkole,
 11. wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,
 12. wybrania spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu,
 13. rozwijania zainteresowań i talentów oraz otrzymywania pomocy w przypadku trudności,
 14. okresowych badań lekarskich i szczepień ochronnych zgodnie z przepisami i wymogami szkolnej służby zdrowia oraz do opieki pielęgniarskiej.

 § 25.

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania Statutu i regulaminów Szkoły,
 2. starannie przygotowywać się do lekcji,
 3. aktywnie uczestniczyć w lekcjach,
 4. odrabiać zadane prace domowe
 5. dbać o mienie szkoły i estetykę sal lekcyjnych,
 6. godnie reprezentować swoją szkołę,
 7. pozdrawiać osoby spotykane na terenie szkoły,
 8. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, koleżanek i kolegów,
 9. wspierać osoby słabsze fizycznie,
 10. występowania w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych, określonych w kalendarzu szkolnym na dany rok szkolny, świąt oraz podczas reprezentowania Szkoły na zewnątrz
 11. być skromnym zarówno w zachowaniu jak i wyglądzie:
  Skromny i schludny wygląd w rozumieniu tego Statutu to:
  1. strój, który nie kojarzy się z żadną subkulturą młodzieżową i jest odpowiedni do sytuacji – zakryty brzuch, dekolt, spodnie i spódnice o niebudzącej kontrowersji długości;
  2. biżuteria – kolczyki jedynie w uszach, niewielkich rozmiarów;
  3. niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy, kolorowe paznokcie i makijaż;
 12. uprawiać sport i uczestniczyć w zabawie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (boiska szkolne, szkolny plac zabaw, sala gimnastyczna).

 § 26.

Uczniowi nie wolno:

 1. stosować przemocy fizycznej,
 2. działać na szkodę innych osób,
 3. spóźniać się na lekcje,
 4. przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji,
 5. używać wulgarnego słownictwa,
 6. wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków,
 7. przebywać na terenie parkingów i poza terenem szkoły,
 8. niszczyć mienia szkolnego,
 9. zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych,
 10. przynosić do Szkoły:
  1. wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia;
  2. gumy do żucia;
  3. większych sum pieniędzy;
  4. wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zezwolenia dyrekcji;
  5. palić papierosów, pić alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających, rozprowadzać ich wśród uczniów;
  6. korzystać bez zgody nauczyciela z telefonów komórkowych na lekcji. Naruszenie tego postanowienia spowoduje konsekwencje, w postaci zakazu przynoszenia telefonu do szkoły przez wyznaczony okres.


Rozdział VII.
Nagrody, wyróżnienia, kary

 

 § 27.

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę w szczególności za:
  1. bardzo dobre wyniki w nauce,
  2. pracę społeczną,
  3. osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach,
  4. osiągnięcia sportowe,
 2. Uczeń może otrzymać „Dyplom Prymusa” wręczany podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dla najlepszych uczniów.
 3. Osiągnięcia uczniów mogą być promowane na tablicy ogłoszeń oraz w materiałach informacyjnych szkoły np. na stronie internetowej.
 4. Uczeń może za właściwe zachowanie i osiągnięcia określone w ust. 1 otrzymać:
  1. pochwałę wychowawcy, 
  2. pochwałę dyrektora szkoły,
  3. list pochwalny do rodziców/ prawnych opiekunów,
  4. nagrodę rzeczową.

§ 28.

Kary

 1. Kary porządkowe:
  ​Uczeń może być ukarany w przypadku nieprzestrzegania zasad obowiązującego “Regulaminu Szkoły”. W zależności od stopnia naganności zachowania uczeń może być ukarany:
  • uwagą w dzienniku elektronicznym
  • dodatkową pracą na rzecz szkoły,
  • obniżeniem oceny z zachowania. 
 2. Kary dyscyplinarne:
  • skreślenie z listy uczniów po rozpatrzeniu konkretnego przypadku przez Radę Pedagogiczną zgodnie z trybem określonym w niniejszym Statucie.

§ 29.

Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

 1. za rażące naruszenie Statutu i Regulaminu Szkoły,
 2. za zachowanie szczególnie agresywne lub drastycznie naruszające godność osobistą drugiej osoby,
 3. za zachowanie na terenie szkoły lub poza nią zagrażające zdrowiu i życiu własnemu lub innych osób,
 4. za szczególnie szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
 5. za spożywanie alkoholu, używanie środków odurzających lub przebywanie pod ich wpływem na terenie Szkoły,
 6. za rażące i umyślne niszczenie mienia Szkoły,
 7. za popełnienia czynu karalnego.

Opiekunom ucznia przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu.


Rozdział VIII.
Klasowe Zebrania Rodziców.

§ 30.

 1. Rodzice uczniów mogą tworzyć Klasowe Zebrania Rodziców.
 2. Klasowe Zebranie Rodziców może wnioskować we wszystkich sprawach pedagogicznych i organizacyjnych klasy. Klasowe Zebranie Rodziców współdziała bezpośrednio z wychowawcą klasy, nauczycielami w niej uczącymi. Formą takiego współdziałania może być „rada pedagogiczno-rodzicielska klasy” zwoływana z inicjatywy Klasowego Zebrania Rodziców, wychowawcy klasy lub kierownictwa Szkoły.
 3. Nie są tworzone inne formy organizacyjne działalności rodziców.


Rozdział IX.
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły.

§ 31.

Źródłem finansowania działalności Szkoły są:

 1. środki pieniężne pochodzące z wpłat wpisowego i czesnego dokonywanych przez rodziców uczniów,
 2. subwencje i darowizny osób fizycznych i prawnych,
 3. dotacje przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 32.

W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły prowadzi ją i zarządza środkami finansowymi zgodnie z zasadami w tym zakresie ustalonymi przez organ prowadzący Szkołę. Dyrektor w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Szkoły podlega nadzorowi organu prowadzącego oraz organu przyznającego dotacje w zakresie środków publicznych otrzymanych z dotacji.

§ 33.

 1. Organ prowadzący Szkołę może ufundować z jej środków finansowych stypendia na pokrycie kosztów nauki dla uczniów, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz w innych trudnych sytuacjach losowych wymagających pomocy materialnej.
 2. W przypadku ufundowania stypendium naukowego przez osobę trzecią i niewskazania beneficjenta o jego podziale decyduje w formie uchwały Rada Pedagogiczna.


Rozdział X.
Postanowienia końcowe.

§ 34.

 1. Zmian w Statucie dokonuje na drodze uchwały prowadzący Szkołę, po zasięgnięciu opinii Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
 2. Likwidacja Szkoły może nastąpić na mocy uchwały prowadzącego Szkołę.
 3. Prowadzący Szkołę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku prowadzący Szkołę jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Informacje

PIWNA W PIGUŁCE

 

Rekrutacja

500x500

E-DZIENNIK