Regulamin biblioteki
 1. Biblioteka jest szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego).
 3. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 4. Klasy i kółka zainteresowań mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem nauczycieli, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
 5. Biblioteka czynna jest codziennie na przerwie śniadaniowej, dziesięciominutowej i obiadowej.
 6. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 2 książki na okres 2 tygodni (w tym jedną lekturę) z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
 7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej ( zagubionej ) książki.
 10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 12. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.