Ocenianie zachowania

Każdy nauczyciel uczący w klasie na koniec półrocza na podstawie własnych obserwacji ocenia zachowanie w kategoriach I – IV. Uczeń otrzymuje średnią arytmetyczną z punktów przyznanych przez nauczycieli – od 0 do 24 punktów.
Wychowawca na koniec półrocza na podstawie własnych obserwacji, a także zapisów pracowników szkoły, ocenia zachowanie w kategoriach I – VII.

I. Sumienność, stosunek do obowiązków szkolnych

  • przygotowanie się do zajęć, przynoszenie podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju na wf., stroju galowego, odrabianie zadań domowych;
  • terminowość, np. przekazywanie usprawiedliwień, zwrotu książek do biblioteki, nałożonych lub przyjętych zobowiązań;

 

4-6 Uczeń zawsze lub prawie zawsze wypełnia swoje obowiązki.
1-3 Zdarza się, że uczeń zaniedbał swoje obowiązki.
0 Uczeń regularnie zaniedbuje swoje obowiązki

II. Kultura osobista

4-6 Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, w rozmowach zachowuje kulturę słowa i nie używa wulgaryzmów.
1-3 Zdarza się, że uczeń bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach.
0 Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się o zachowanie kulturalnych form w rozmowach czy dyskusji.

III. Postawa społeczna i moralna

4-6 Uczeń postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą innych, pomaga kolegom w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, uczestniczy w życiu klasy.
1-3 Zdarzyło się, że uczeń nie postąpił uczciwie, uchybił godności innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc oraz niechętnie uczestniczy w życiu klasy.
0 Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, nie szanuje godności innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób i/lub zespołu.

IV. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, w czasie wycieczek oraz w drodze do szkoły i ze szkoły

4-6 Uczeń sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.
1-3 Czasami trzeba było uczniowi zwracać uwagę, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi.
0 Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.

V. Frekwencja

4-6 Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieusprawiedliwionych spóźnień.
1-3 Uczeń ma nieusprawiedliwione spóźnienia lub nieobecności.
0 Uczeń wagaruje lub ucieka z lekcji.

VI. Aktywność – uczeń może otrzymać maksymalnie:

5 Reprezentowanie szkoły w konkursie międzyszkolnym i wyższej rangi.
5 Udział w konkursie szkolnym.
5 Uczestnictwo w organizowaniu imprez klasowych.
5 Uczestnictwo w organizowaniu imprez szkolnych.
10 Prace na rzecz szkoły – w bibliotece, świetlicy, itp., pomoc nauczycielowi, akcje charytatywne.
10 Wykonanie gazetki szkolnej i klasowej.
10 Dyżury w klasie.
5 Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym.

VII. Przestrzeganie przepisów regulaminu szkolnego uczeń może otrzymać maksymalnie::

-20 Przeszkadzanie w czasie lekcji, niewykonywanie poleceń nauczyciela.
-5 Brak dbałości o czystość w miejscu nauki, zaśmiecanie klasy i terenu szkoły.
-5 Przebywanie w szkole w czasie długich przerw (brak zwolnienia).
-5 Żucie gumy. Jedzenie i picie w trakcie lekcji.
-5 Wygląd zewnętrzny niezgodny z zapisami regulaminu, brak stroju galowego.
-10 Niewywiązanie się z podjętych zobowiązań.
-20 Niszczenie mienia szkolnego.
-20 Brak poszanowania własności prywatnej.
-20 Przemoc fizyczna i psychiczna.

 

PUNKTY PRZYZNAWANE W OSTATNIM PÓŁROCZU W GIMNAZJUM

VIII. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego:

100 Uczeń aktywnie uczestniczył w formułowaniu problemu projektu i we wszystkich etapach realizacji projektu, był samodzielny, wspomagał innych członków zespołu, wykazał się umiejętnością samooceny i konstruktywnej krytyki.
75 Uczeń był aktywnym członkiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, współpracował z pozostałymi członkami zespołu.
50 Uczeń dobrze wypełniał swoje obowiązki w zespole realizującym projekt edukacyjnym, realizował stawiane przed nim i zespołem zadania
25 Uczeń wypełniał swoje obowiązki w zespole, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać w terminie z zadań, realizował zadania po napomnieniu zespołu lub opiekuna projektu.
-15 Uczeń zaniedbywał obowiązki, nie wykonywał zadań w terminie, co powodowało opóźnienia, konflikty lub konieczność wykonania zadań przez innych członków zespołu.
-30 Uczeń nie uczestniczył w projekcie, nie wywiązywał się ze swoich obowiązków.

 

Picie alkoholu, używanie narkotyków, drastyczne naruszenie norm życia społecznego lub popełnienie przestępstwa powoduje skreślenie z listy uczniów.

USTALENIA KOŃCOWE

Oceny zachowania wystawia się według następujących zasad:

Uczeń, który wywiązuje się ze swoich obowiązków, otrzymuje liczbę punktów kwalifikującą go do uzyskania oceny dobrej.
Uwagi (nie punkty) dotyczące zachowania na bieżąco wpisują: wychowawca, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy są świadkami pozytywnego lub negatywnego zachowania ucznia.
Uczeń, który uzyskał (poza dodatnimi) 15 punktów ujemnych w jednym półroczu nie może uzyskać oceny wzorowej.
Ocenę wystawia się na koniec półrocza według poniższej tabeli z zastrzeżeniem pkt. 3.

Liczba punktów

I półrocze Koniec roku
Klasy 4,5,6, I, II
Zakończenie gimnazjum Ocena zachowania
86 - 110 172 - 220 272 - 318 wzorowa
61 - 85 122 - 171 195 - 271 bardzo dobra
45 - 60 90 - 121 140 - 194 dobra
30 - 44 60 - 89 60 - 139 poprawna
20 - 29 40 – 59 25 - 59 nieodpowiednia
poniżej 20p. poniżej 40p. poniżej 25p. naganna

 

  • Wychowawca może podwyższyć ocenę z zachowania, w sytuacjach kiedy:
    • uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania i/lub postaw,
    • jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny.
  • Wychowawca może obniżyć ocenę z zachowania w przypadku, gdy zachowanie ucznia wyrządziło znaczne szkody lub było wyjątkowo nieetyczne.
Informacje

PIWNA W PIGUŁCE

 

Rekrutacja

500x500

E-DZIENNIK